Statut

STATUTUL PARTIDULUI ECOLOGIST ROMÂN
(Adoptat in urma Congresului National al PER din 6 mai 2017)

CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE
Art. 1
1. Denumirea integrală a partidului este Partidul Ecologist Român, iar denumirea prescurtată este P.E.R.
2. Partidul Ecologist Român este persoană juridică de drept public care urmăreşte numai obiective politice şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile Constituţiei, Legii partidelor politice, Legii electorale şi prevederilor prezentului Statut.
3. Semnul permanent al Partidului Ecologist Român (P.E.R.) este bradul plin, cu trei ramuri, stilizat, de culoare verde, cu înscrisul pe cerc întrerupt, sus ECOLOGIŞTII şi jos P.E.R., folosit şi ca semn electoral.
4. Culorile partidului sunt verde, galben şi alb.
5. Doctrina partidului: doctrina Partidului Ecologist Român este ecologistă.

6. Orientarea partidului: Partidul Ecologist Roman este un partid de centru.
7. P.E.R. este organizat şi funcţionează pe criteriul administrativ teritorial.
8. Sediul central al P.E.R. este în Bucureşti, str. Calea Victoriei, nr. 91-93, sector 1.
9. Prezentul Statut al P.E.R conţine principii şi norme obligatorii pentru toţi membrii partidului.CAPITOLUL II – OBIECTIVE
Art. 2
1. P.E.R. este un partid modern, cu vocaţie europeană de orientare centru, care promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic şi militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale.
2. Partidul Ecologist Român reuneşte pe toţi cetăţenii care au opţiuni, interese şi căi de acţiune comune pentru promovarea doctrinei sale, în conformitate cu Programul Politic.
3. P.E.R. are ca scop principal promovarea şi apărarea principiilor ecologiste pe plan politic, economic, ştiinţific şi social. P.E.R. urmăreşte edificarea unei societăţi româneşti moderne, bazată pe realizarea unor relaţii armonioase între fiinţa umană şi mediul natural şi pe racordarea culturii şi civilizaţiei române la valorile europene.
4. P.E.R. va întreprinde acţiuni politice bazate pe principii democratice, după model european, pentru refacerea şi conservarea mediului înconjurător şi prevenirea poluării. Scopul său principal îl constituie creşterea calităţii vieţii aplicând principiile dezvoltării durabile.
5. P.E.R. va acţiona pentru educarea membrilor societăţii în spiritul respectului pentru om şi natură, al demnităţii şi libertăţii spirituale. P.E.R. va folosi numai mijloace compatibile din punct de vedere moral cu scopurile sale şi se va desolidariza de persoanele care, prin intermediul lui, ar urmări să-şi realizeze interesele personale.
6. Pentru realizarea obiectivelor sale, P.E.R. îşi propune, în principal, următoarele activităţi:
A. participarea la exercitarea puterii în stat;
B. Promovarea Programului Politic şi a acţiunilor necesare punerii lui în aplicare;
C.Elaborarea unui plan de acţiuni vizând sensibilizarea populaţiei faţă de problemele mediului înconjurător;
D. editarea unor publicaţii proprii, cu caracter informativ şi de propagandă;
E. Colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru editarea de prospecte, albume şi alte materiale de popularizare a problemelor ecologice;
F. difuzarea de articole şi materiale documentare cu tematică ecologistă, prin intermediul massmedia;
G. Iniţierea şi realizarea de schimburi de experienţă şi colaborări cu alte partide şi organizaţii naţionale şi internaţionale în domeniul ecologic;
H. Organizarea de acţiuni şi manifestaţii cu scopul protejării mediului înconjurător şi promovării principiilor ecologiste;
I. Organizarea de conferinţe, congrese, simpozioane şi alte manifestări desfăşurate în ţară şi în străinătate cu participarea oamenilor de ştiinţă, academicieni etc.CAPITOLUL III : Membrii Partidului
SECŢIUNEA I: PREVEDERI GENERALE
Art. 3
Poate deveni membru al P.E.R. orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, fără deosebire de rasă, limbă, naţionalitate, religie, sex, dacă îndeplineşte cumulativ, următoarele condiţii:
1. se bucură de drepturi politice şi civile;
2. Acceptă să adere la Programul Politic şi Statutul Partidului Ecologist Român şi militează pentru înfăptuirea politicii acestuia;
3. Să accepte Codul Etic al partidului, document aprobat de către Biroul Permanent National;
4. Nu se găseşte în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege sau de statutul P.E.R.

Art. 4

Nu pot face parte din P.E.R.:

1. Persoanele fără drept de vot;

2. Persoanele care nu respecta prevederile Art. 37 alin (1) din Constitutia Romania

3. Persoanele cărora, prin lege, le este interzisă asocierea politică;

4. Persoanele care au adus prejudicii morale sau materiale P.E.R., constatate de organele de conducere ale partidului;

5. Persoanele care nu recunosc Statutul, Programul Politic al P.E.R. şi Codul etic al PER.

Art. 5
Membrii P.E.R. pot face parte dintr-o singură organizaţie teritorială.

Art. 6
1. Membrii P.E.R. care s-au remarcat în activitatea politică pot fi distinşi cu următoarele titluri onorifice:
A. Preşedinte de onoare al P.E.R.;
B. Preşedinte de onoare al filialei judeţene sau de sector;
C. Membru de onoare al P.E.R.
2. Pot fi distinse cu aceste titluri onorifice şi persoanele din ţară sau din străinătate, având cetăţenie română, indiferent dacă sunt sau nu sunt membri P.E.R., dar au contribuit la promovarea principiilor ecologiste.
3. În cazul aducerii de prejudicii partidului, titlurile onorifice se pot retrage, de către forurile care le-au acordat.

Art. 7
1. Titlul de Preşedinte de Onoare al P.E.R se acordă de către Biroul Permanent Naţional, la propunerea Preşedintelui P.E.R..
2. Titlul de Preşedinte de Onoare al Filialei Judeţene sau de Sector se acordă de Biroul Permanent Naţional, la propunerea Birourilor Permanente Judeţene sau al Municipiului Bucureşti.
3. Titlul de Membru de Onoare se acordă de către Biroul Permanent Naţional, la propunerea Organizaţiei locale.

 

SECŢIUNEA II: PROCEDURA DE PRIMIRE ÎN P.E.R.
Art. 8
1. Primirea în P.E.R. se face pe baza unei adeziuni supuse aprobării Biroului Permanent al organizaţiei locale.
2. Biroul Permanent al organizaţiei locale, căruia îi este adresată adeziunea trebuie să o analizeze şi să o soluţioneze în termen de maximum 7 de zile.

Art. 9
1. Solicitantul căruia i s-a respins adeziunea poate formula, în scris, contestaţie în termen de 7 zile calendaristice.
2. Contestaţia se depune la Biroul Permanent al organizaţiei locale şi se analizează de forul superior al acestuia, respectiv Biroul Permanent Judeţean sau Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti, după caz.
Contestaţia se va soluţiona în termen de 30 zile de la data depunerii, în prezenţa contestatarului sau în lipsa nejustificată a acestuia.
3. În cazul admiterii contestaţiei, se dispune înscrierea în P.E.R. a contestatarului.
4. Decizia Biroului Permanent Judeţean sau a Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti este definitivă şi se comunică atât contestatarului, cât şi Biroului Permanent al organizaţiei locale, în termen de 7 zile de la data pronunţării.

SECŢIUNEA III: DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR P.E.R.
Art. 10
Membrii Partidului Ecologist Român au următoarele drepturi:
1. Să desfăşoare o activitate susţinută în cadrul P.E.R., în conformitate cu pregătirea, capacitatea şi vocaţia lor, precum şi în forurile în care au fost aleşi, potrivit Statutului şi Programului Politic;
2. Să participe la adunările, manifestările, consultările, alegerile, precum şi la adoptarea tuturor hotărârilor organizaţiei sau forului în care îşi desfăşoară activitatea;
3. Să-şi exprime opinia în toate problemele ce se dezbat, privind doctrină, programul, strategia, tactica, modul de organizare şi de funcţionare ale PER;
4. Să candideze la funcţii de conducere în P.E.R., conform prevederilor statutare;
5. Să fie delegaţi, ca reprezentanţi ai P.E.R la conferinţe, congrese, simpozioane şi alte manifestări desfăşurate în ţară şi în străinătate;
6. Să reprezinte P.E.R. în funcţii elective sau executive, politice, publice sau private, în urma recomandării, alegerii sau numirii de către forurile competente;
7. Să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale locale, parlamentare sau europarlamentare;
8. Să fie prezenţi la şedinţele forurilor de conducere în care se discută şi se decide situaţia să;
9. Să primească distincţii ale P.E.R.

Art. 11
Membrii Partidului au următoarele îndatoriri:
1. Să activeze într-una din organizaţiile P.E.R. şi să-şi aducă întreaga contribuţie la promovarea doctrinei, programului, strategiei şi tacticii P.E.R.;
2. Să manifeste o atitudine corectă şi demnă, să respecte principiile comportării morale în societate;
3. Să respecte orientarea politică, hotărârile adoptate de P.E.R., precum şi disciplina internă a acestuia;
4. Să militeze pentru întărirea şi păstrarea unităţii P.E.R., să nu exprime public, în numele P.E.R., păreri ce contravin orientărilor acestuia;
5. Să lupte pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
6. Să acţioneze pentru atragerea de noi membri;
7. Să plătească cu regularitate cotizaţia lunară;
8. Să cunoască şi să respecte prevederile Statutului ,Codului Etic şi regulamentele interioare ale  partidului ;
9. Să cunoască Programul Politic al partidului şi să contribuie la înfăptuirea acestuia;
10. Să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul P.E.R., prin respectarea hotărârilor majorităţii.

Art. 12
Membrii care au dobândit funcţii elective sau demnităţi de stat în numele P.E.R, sunt obligaţi să promoveze şi să aplice, în exercitarea funcţiei lor, ideile, programul, orientarea politică şi hotărârile partidului. Aceştia răspund în faţa organismelor ierarhice ale P.E.R.

Art. 13
Hotărârile adoptate în mod statutar de organizaţiile şi organismele P.E.R., precum şi de forurile de conducere ale partidului, sunt obligatorii pentru toţi membrii, care trebuie să le respecte şi să le susţină.

SECŢIUNEA IV: ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU
Art. 14
Calitatea de membru al P.E.R. încetează prin: deces, excludere, suspendare, prin cererea de retragere din partid, sau prin înscrierea în alt partid.
Calitatea de membru al P.E.R. se pierde şi în următoarele cazuri:
1. Când un membru nu îşi achita cotizaţia timp de 3 luni;
2. Dacă a suferit, între timp, o condamnare penală definitivă şi irevocabilă, care sa includa interzicerea drepturilor cetatenesti pe o perioada de timp.
Art. 15
Demisia dintr-o funcţie a P.E.R. sau retragerea din calitatea de membru al P.E.R. este un act de voinţă unilateral şi irevocabil. Pentru a-şi produce efectele, aceasta trebuie comunicată în scris Biroului Permanent al organizaţiei locale de care aparţine şi intră în vigoare la data înregistrării cererii. Demisia verbală sau cererea de retragere verbală, făcută în alte condiţii decât cele prevăzute la alineatul precedent, nu produce niciun efect juridic sau statutar.
De la momentul înregistrării demisiei sau cererii de retragere, persoana respectivă nu mai este membru de partid, prin aceasta pierzând toate funcţiile pe care le-a deţinut în partid, precum şi funcţiile elective sau demnităţile de stat obţinute în numele PER. Reînscrierea în partid a unei persoane care s-a retras anterior din calitatea de membru al P.E.R., se face conform procedurii de înscriere în partid. Prin retragere din calitatea de membru al P.E.R., se pierde vechimea în partid.

Art. 16
Excluderea unui membru al P.E.R. este o sancţiune disciplinară, care poate fi dispusă motivat în urma constatării unei încălcări a prevederilor statutare doar de către BPN, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art 19 din prezentul statut, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de excludere. Membrul de partid exclus pierde toate funcţiile pe care le-a deţinut în partid precum şi funcţiile elective sau demnităţile de stat obţinute în numele PER.
Art. 17
1. Calitatea de membru poate fi suspendată temporar, la cerere.
2. Vor fi suspendaţi de drept din calitatea de membru al Partidului, de către Biroul Permanent Naţional, cei care au fost aleşi sau numiţi în funcţii pentru care legea interzice apartenenţa la un partid politic, fără a pierde vechimea în partid.
3. După încetarea motivelor suspendării, aceştia îţi vor relua activitatea în P.E.R., la cerere.

 

SECŢIUNEA 5 – SANCŢIUNI
Art. 18
1. Pentru abateri de la disciplina Partidului, constând în acte sau fapte care dăunează activităţii, imaginii, prestigiului sau unităţii acestuia, precum şi pentru încălcarea prevederilor nelimitative prevăzute la art. 12,13,14 din prezentul statut membrii Partidului pot fi sancţionaţi disciplinar.
2. Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt:
A. avertisment;
B. Suspendarea din funcţiile de conducere;
C. Suspendarea din calitatea de membru;
D. demiterea din funcţiile de conducere şi/sau interzicerea dreptului de a candida pentru astfel de funcţii pe o durată de 1 an;
E. Retragerea sprijinului politic.
F. excluderea din Partid.
Art. 19
Membrii P.E.R., care nu îndeplinesc funcţii de conducere în organismele superioare ale organizaţiei locale, pot fi excluşi din partid de către Biroul Permanent al organizaţiei locale din care provin, cu excepţia aleşilor locali, judeţeni funcţii publice şi demnitari.

Art. 20
Membrii P.E.R., care deţin funcţii de conducere în organele superioare Organizaţiei Locale din care fac parte, pot fi sancţionaţi astfel:
1. Sancţiunea avertisment se dispune de către Biroul Permanent Local sau de Sector, ori Biroul Permanent Naţional cu majoritate simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Permanent Local sau de Sector, ori Biroului Permanent Naţional;
2. Sancţiunea suspendării sau demiterii din funcţie şi a excluderii din P.E.R. se dispune de către Biroul Permanent Naţional, cu majoritate absolută, la propunerea oricărui membru al Biroului Permanent Local sau Naţional.
Art. 21
Membrii P.E.R., care deţin funcţii de conducere în Biroul Permanent Local sau de Sector, pot fi sancţionaţi astfel:
1. Sancţiunea avertisment se dispune de către Biroul Permanent Local sau de Sector, ori Biroul Permanent Naţional cu majoritate simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Permanent Local sau de Sector, ori Biroului Permanent Naţional;
2. Sancţiunea suspendării sau demiterii din funcţie şi a excluderii din P.E.R. se dispune de către Biroul Permanent Naţional, la propunerea oricărui membru al Biroului Permanent Judeţean (Municipal Bucureşti) sau Biroului Permanent Naţional.
Art. 22
Membrii P.E.R., care deţin funcţii de conducere în Biroul Permanent Judeţean (Municipal Bucureşti), pot fi sancţionaţi astfel:
1. Sancţiunea avertisment se dispune de către Biroul Permanent Judeţean (Municipal Bucureşti) sau Biroul Permanent Naţional, cu majoritate simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Permanent Judeţean (Municipal Bucureşti) sau Biroul Permanent Naţional;
2. Sancţiunea suspendării sau demiterii din funcţie şi excluderii din partid se dispune de către Biroul Permanent Naţional cu majoritate absolută, la propunerea motivată a oricărui membru al Biroului Permanent Judeţean (Municipiul Bucureşti) sau Biroului Permanent Naţional.
Art. 23
Membrii P.E.R, care deţin funcţii de conducere în Biroul Executiv Naţional sau în Biroul Permanent Naţional, pot fi sancţionaţi astfel:
1.Sancţiunea avertisment se dispune de către Biroul Executiv Naţional sau Biroul Permanent Naţional, cu majoritate simplă, la propunerea motivată a oricărui membru al Biroului Executiv Naţional sau al Biroului Permanent National;
2.Sancţiunea demiterii din funcţie şi excluderii din partid se dispune de către Biroul Permanent Naţional cu majoritate absolută, la propunerea motivată a oricărui membru al Biroului Executiv Naţional sau al Biroului Permanent National;
3.Orice sancţiune disciplinară, poate fi contestată în termen de 15 zile de la data primirii, în scris, la Comisia centrală de etică, disciplina şi arbitraj, hotărârea acesteia fiind definitivă şi irevocabilă.
4.Contestaţia se adresează Comisiei centrale de etică, disciplina şi arbitraj, şi sub sancţiunea anulării acesteia trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele date: nume şi prenume, adresa de domiciliu sau de corespondenţă, adresa de posta electronica unde urmează se se facă procedura de citare, funcţia detinută în partid, numărul hotărârii(deciziei) atacate şi emitentul acesteia, motivele de fapt şi cele de drept pe care se sprijină contestatia, probele de care înţelege să se folosească, alte date prevăzute în Regulamentul Comisiei centrale de etică, disciplina şi arbitraj.
5.Contestaţiile împotriva măsurilor disciplinare trebuie formulate şi transmise de către petent la sediul central al partidului sub sancţiunea anulării acesteia, exclusiv către Partidul Ecologist Român – Comisia Centrală de etică disciplină şi arbitraj, orice alte contestaţii adresate altor foruri ale partidului nefiind luate în consideraţie şi neatrăgând prelungirea termenului de contestare.CAPITOLUL IV – ORGANIZAŢIILE PARTIDULUI
SECŢIUNEA I: PREVEDERI GENERALE
Art. 24
1. Partidul Ecologist Român este organizat şi funcţionează pe întreg teritoriul ţării, la nivel central, judeţean sau de sector al Municipiului Bucureşti, local şi la nivel de secţie de votare precum si in diaspora.
2. Membrii partidului sunt grupaţi pe criterii teritoriale;
3 Organele locale pot reprezenta partidul politic fata de terţi la nivelul local corespunzător, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora (corelat art 114 alin.3 din prezentul)
4. În raporturile cu terţii, organizaţiile locale/sect/judeţene sunt reprezentate doar de preşedinţii filialelor judeţene, ai sectoarelor şi al Municipiului Bucureşti cu respectarea dispoziţiilor art 27 şi art 124 alin.3 din prezentul stătut..
5. Toate organizaţiile P.E.R. au autonomie totală în ceea ce priveşte selectarea şi numirea pe funcţii în administraţia locală şi în Parlamentul României, cu obligativitatea obţinerii avizului favorabil pentru aceştia, din partea Biroului Permanent Naţional.
6. În cazul comasării Partidului cu alte partide, mărimea, structura şi procedura de alcătuire a forurilor de conducere sunt stabilite de Biroul Permanent National  în conformitate cu protocolul de comasare.

SECŢIUNEA II: ORGANIZAŢIILE TERITORIALE
Art. 25
A.Organizaţiile teritoriale din ţară ale Partidului sunt:
1. Filialele judeţene şi de sector ale Municipiului Bucureşti, Organizaţia Municipiului Bucureşti
2. Organizaţiile locale: municipale, orăşeneşti, comunale şi de secţii de votare;
B. Organizaţiile Partidului din afara ţării
1. Organizaţiile din afara ţării sunt constituite din persoanele cu cetăţenie română care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în afara frontierelor României.
2. Organizaţiile dintr-o ţară se asimilează organizaţiilor locale, iar organizaţiile din oraşele ţării respective se asimilează organizaţiilor de secţii de votare.
3. Organizaţiile locale din diaspora formează organizaţia Diaspora a partidului, iar aceasta se asimilează organizaţiei judeţene şi este condusă de Biroul Permanent Diaspora (B.P.D.).

1. FILIALELE JUDEŢENE
Art. 26
1. În fiecare judeţ funcţionează o filială judeţeana, care este formată din totalitatea organizaţiilor locale din acel judeţ;
2. Sediul filialei judeţene este în localitatea de reşedinţă a judeţului. Cu aprobarea Biroului Permanent Naţional, sediul filialei judeţene poate fi şi într-o altă localitate a judeţului;
3. Sediile Filialelor de Sector, funcţionează în sectorul respectiv sau în sediul Organizaţiei Municipiului Bucureşti.

Art. 27
Filiala Judeţeană sau de Sector a Municipiului Bucureşti, prin forurile sale de conducere, are următoarele atribuţii:
1. Adoptă hotărâri privind activitatea filialei;
2. Urmăreşte şi coordonează activitatea organizaţiilor locale;
3. Validează sau infirmă alegerea forurilor de conducere ale organizaţiilor locale;
4. Ţine evidenţa membrilor organizaţiilor locale sau de sector;
5. Urmăreşte încasarea cotizaţiilor de către organizaţiile de partid, de pe teritoriul judeţului sau sectorului;
6. Face propagandă la nivelul judeţului, în favoarea doctrinei, programelor şi politicii Partidului, promovează publicaţiile Partidului;
7. Primeşte informaţii de la organizaţiile locale, cu privire la problemele şi doleanţele din judeţ, le analizează şi intervine pe lângă instituţiile judeţene sau de sector competente, în vederea soluţionării lor;
8. Informează Biroul Permanent Naţional cu privire la problemele şi doleanţele din judeţ care depăşesc competenţa filialelor judeţene;
9. Organizează conferinţe, adunări, simpozioane şi alte manifestări pe teme politice, economice, sociale, ecologice, culturale, sportive, de actualitate etc.
10. Colaborează cu organizaţiile judeţene ale altor partide sau formaţiuni politice ori civice, în concordanţă cu doctrina politică a P.E.R., precum şi cu autorităţile locale, judeţene;
11. Urmăreşte şi asigură desemnarea şi prezentarea delegaţilor P.E.R, la birourile electorale ale secţiilor de votare din judeţ;
12. Desemnează delegatul P.E.R. la Biroul electoral al circumscripţiei Judeţene sau de Sector;
13. Aprobă candidaturile pentru alegerile locale, propuse de organizaţiile locale;
14. Propune spre aprobare Biroului Permanent Naţional candidaţii pentru funcţia de consilier al Consiliului Judeţean sau Consiliul general al Municipiului Bucureşti sau de Sector/Consilii municipale şi orăşeneşti, preşedinte al Consiliului Judeţean, primari de municipii şi oraşe, alte structuri regionale în funcţie de modificarea cadrului legislativ.
15. Propune candidaţii P.E.R pentru alegerile parlamentare, pe care îi supune aprobării Biroului Permanent Naţional;
16. Face propuneri de candidaţi pentru alegerile parlamentare europene şi le înaintează spre aprobare Biroului Permanent Naţional;
17. Alege delegaţii la Congresul P.E.R.
18. Orice formă de colaborare cu alte partide politice negociata de filialele Judeţene, de sector sau a Municipiului Bucureşti trebuie să aibă anterior initierii, avizul Biroului Permanent Naţional, nerespectarea acestei condiţii reprezentând abatere gravă disciplinară.
Art. 28
1. Filialele Judeţene şi de Sector ale Municipiului Bucureşti au autonomie în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor pentru funcţiile din partid.
2. Ele sunt independente în ceea ce priveşte organizarea activităţilor proprii în limitele prevederilor prezentului statut.
3. Se supun forurilor de conducere ale P.E.R. în materie de doctrină, programe, propagandă, strategie politică generală şi curentă.

Art. 29
Forurile de conducere ale Filialelor Judeţene sau de Sector ale Municipiului Bucureşti sunt:
1. Conferinţa Judeţeană sau de Sector;
2. Biroul Permanent Judeţean sau de Sector;
3. Preşedintele filialei judeţene sau de sector, care este şi preşedintele Biroului Executiv Judeţean sau de Sector.

CONFERINŢA JUDEŢEANĂ SAU DE SECTOR
Art. 30
1. Conferinţa Judeţeană sau de Sector este forul de conducere cel mai înalt al Filialei Judeţene sau de Sector.
2. Conferinţa Ordinară, Judeţeană sau de Sector are loc la un interval de 4 ani, înaintea Congresului de alegeri.
Art. 31
1. În cazuri justificate se poate convoca Conferinţa Extraordinară a Filialei Judeţene sau de Sector. Aceasta poate avea aceleaşi atribuţii ca şi Conferinţa Ordinară sau atribuţii suplimentare stabilite prin decizia forului care a convocat Conferinţa.
2. Conferinţa Extraordinară a Filialei Judeţene sau de Sector poate fi convocată de către:
A. organizaţiile locale de pe raza judeţului, cu votul a jumătate plus unu din numărul total al acestora.
B. Biroul Permanent Judeţean, cu votul a jumătate plus unu din membri;
C. Preşedintele Biroului Permanent Judeţean;
D. Biroul Permanent Naţional cu votul a jumătate plus unu din membri.
Art. 32
Conferinţa are următoarele atribuţii:
1. Aprobă Raportul Biroului Permanent Judeţean;
2. Dezbate problemele din domeniile de activitate ale filialei;
3. Adoptă hotărâri privind activitatea filialei;
4. Alege Biroul Permanent;
5. Alege Comisia de Cenzori;
6. Alege Comisia de etică, disciplina şi arbitraj.
Art. 33
1. La Conferinţă participă delegaţi de drept, delegaţi aleşi şi invitaţi din cadrul filialei judeţene.
2. Invitaţii nu au drept de vot.
3. La Conferinţă participă, în mod obligatoriu, un membru al Biroului Executiv Naţional, propus de Biroul Permanent Naţional, care nu este membru al filialei respective.
Art. 34
Sunt delegaţi de drept:
1. Membrii Biroului Permanent Judeţean sau de Sector;
2. Parlamentarii P.E.R. din judeţul sau sectorul respectiv;
3. Primarii şi viceprimarii localităţilor judeţului şi ai sectorului, care sunt membri ai P.E.R.;
4. Consilierii judeţeni sau de sector şi consilierii locali care sunt membri ai P.E.R.;
5. Preşedinţii organizaţiilor locale;
6. Membrii Comisiei de Cenzori şi ai Comisiei de de etică, disciplina şi arbitraj.
7. Membrii de onoare şi preşedinţii de onoare care sunt membri ai P.E.R. în organizaţia judeţeană sau de sector;
Art. 35
1. Numărul delegaţilor aleşi este stabilit de Biroul Permanent Judeţean sau de Sector, pe baza unei norme de reprezentare, ce se comunică cu cel puţin 15 zile înainte de Conferinţă;
2. Conferinţa este statutară în prezenţa majorităţii simple a numărului de delegaţi.
3. În lipsa majorităţii simple a delegaţilor se convoacă încă o dată, în termen de 15 zile, o nouă Conferinţă. Aceasta este statutară, în prezenţa a cel puţin 1/3 din numărul total al delegaţilor.
Art. 36
1. Preşedintele Biroului Permanent Judeţean sau de Sector prezintă la Conferinţă Raportul asupra activităţii filialei de la ultima conferinţă până la zi şi Programul de Măsuri;
2. Comisia de Cenzori prezintă Raportul Financiar;
3. Comisia de etică, disciplina şi arbitraj prezintă Raportul de Etică şi Disciplină;
4. Raportul Biroului Permanent Judeţean sau de Sector, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Comisiei de etică, disciplina şi arbitraj, precum şi orice materiale şi măsuri propuse spre adoptare sunt supuse dezbaterilor şi votului Conferinţei;
5. Conferinţa alege delegaţii la Congresul Partidului Ecologist Român, prin vot secret.
Art. 37
Pentru constituirea unei Filiale judeţene sau de sector, Biroul Permanent Naţional desemnează o conducere interimară, formată din 1-3 membri, pe baza unei delegaţii semnate de preşedintele P.E.R. În vederea organizării filialei judeţene sau de sector în mod statutar, membrii desemnaţi, convoacă conferinţa de alegeri, în termen de maximum 90 de zile de la data numirii lor.

Art. 38
1. Alegerea membrilor Biroului Permanent Judeţean sau de Sector se desfăşoară prin vot secret, pe un singur buletin de vot, în următoarea ordine:
A. Preşedinte;
B. Prim vicepreşedinte;
C. Vicepreşedinte;
D. Secretar;
E. Membru;
2. Filiala judeţeană îşi alege un Birou Permanent Judeţean, compus din:
A. 1 Preşedinte;
B. 1 Prim vicepreşedinte;
C. 7 Vicepreşedinţi. (numărul de vicepreşedinţi este egal cu numărul de localităţi cu statut de oraş).
D. 1 Secretar General;
E. 3 Membri;
3. În cazul parităţii numărului de membri din Biroul Permanent Judeţean, votul preşedintelui Biroul Permanent Judeţean are rol decisiv.
4. Candidaturile se depun la secretariatul de organizare a Conferinţei Judeţene sau de sector, cu minimum 48 de ore înainte de desfăşurarea Conferinţei.
5. Un candidat care aspiră la una din funcţiile Biroului Permanent Judeţean sau de sector trebuie să aibă o vechime de cel puţin 1 an ca membru P.E.R sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Naţional, având cotizaţia achitată la zi.
6. În caz de egalitate de voturi între mai mulţi candidaţi, dintre care numai unii urmează să facă parte din Biroul Executiv, criteriile de departajare sunt vechimea mai mare în Partid, funcţiile deţinute anterior si activitatea prestata.
7. Este considerat ales acel candidat care obţine cele mai multe voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu.
8. Un membru P.E.R. poate candida pentru o singură funcţie în Biroul Permanent Judeţean.
Art. 39
După alegerea Biroului Permanent Judeţean sau de Sector, delegaţii la Conferinţă aleg:
1. Comisia de Cenzori, formată din trei membri.
2. Comisia de etică, disciplina şi arbitraj, formată din trei membri.
Membrii Comisiei de Cenzori şi membrii Comisiei de Arbitraj nu pot face parte din Biroul Permanent Judeţean sau de Sector. Comisia de Cenzori şi Comisia de etică, disciplina şi arbitraj îşi stabilesc în prima şedinţă Preşedinţii.
Art. 40
1. Contestaţiile cu privire la orice operaţiuni premergătoare alegerilor (acreditări, candidaturi etc.) se pot adresa în scris, de către orice delegat, către Comisia centrală de etică, disciplina şi arbitraj, care va avea obligaţia soluţionării acesteia până la data începerii votării.
2. Contestaţiile cu privire la neregularităţile în desfăşurarea alegerilor Biroului Permanent Judeţean/Sector, Comisiei de Cenzori Judeţene/Sector şi a Comisiei de etică, disciplina şi arbitraj Judeţene/Sector pot fi înaintate în maxim 3 zile de la data Conferinţei, către Comisia centrală de etică, disciplina şi arbitraj care va avea obligaţia să le soluţioneze în termen de 2 săptămâni de la data depunerii acestora.
3. Contestaţiile cu privire la alegerile pentru Comisia judeţeană/locală de etică, disciplina şi arbitraj vor fi analizate şi soluţionate de către Biroul Permanent Naţional.
4. Au prioritate analizarea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la alegerea Comisiei judeţeana/locală de de etică, disciplina şi arbitraj.
5. După validarea alegerilor cu privire la Comisia judeţeană/locală de etică, disciplina şi arbitraj, aceasta poate trece la analizarea şi soluţionarea tuturor celorlalte contestaţii.
Art. 41
1. Biroul Permanent Naţional analizează contestaţiile în prima şedinţă.
2. În cazul constatării unor neregularităţi grave în desfăşurarea Conferinţei, Biroul Permanent Naţional poate să invalideze lucrările Conferinţei, numind un Comitet Interimar de Conducere, care organizează o nouă Conferinţă, în termen de cel mult 3 luni de la numirea comitetului şi asigură conducerea filialei până în ziua noii Conferinţe.
Art. 42
1. Atunci când în Biroul Permanent Judeţean/Sector rămân locuri vacanţe, dar nu mai puţin de jumătate plus 1, Biroul Permanent Judeţean/Sector îşi continuă activitatea până la data desfăşurării unei noi Conferinţe Judeţene/Sector.
2. În situaţia în care numărul membrilor Biroului Permanent este mai mic de jumătate plus 1, se organizează Conferinţa Extraordinară de alegeri, cu respectarea prevederilor art. 43, în termen de 30 de zile.
Art. 43
1. În intervalul de timp dintre Conferinţe, filiala este condusă de Biroul Permanent Judeţean/Sector care îşi exercită atribuţiile statutare şi duce la îndeplinire hotărârile Conferinţei.
2. Biroul Permanent, se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. El lucrează în mod statutar, în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor Biroului Permanent.

 

Art. 44

1. În intervalul de timp dintre şedinţele Biroului Permanent Judeţean/ Sector, conducerea operativă a filialei este asigurată de Preşedintele acestuia. În lipsa acestuia, conducerea administrativă este asigurată de un membru al Biroul Permanent Judetean/ Sector desemnat de Presedintele de filiala /sector.

2. Preşedintele Biroului Permanent Judeţean sau de Sector, duce la îndeplinire hotărârile Biroului Executiv Permanent sau de Sector şi reprezintă filiala în raporturile cu terţii, semnând în numele filialei, Hotararile si comunicatele acestuia.

 

Art. 45
Comisia de Cenzori Judeţeană/Sector verifică anual modul de administrare şi gestionare a fondurilor financiare ale filialei judeţene sau de sector şi al organizaţiilor locale de pe teritoriul său.
Art. 46

Comisia de etică, disciplina şi arbitraj Judeţeana/Sector primeşte contestaţiile membrilor P.E.R din filiala respectivă, le analizează şi înaintează rapoartele sale Birourilor Permanente Judeţene sau de Sector. Fac excepţie contestaţiile a căror soluţionare este conform statutului, de competenţa forurilor superioare ale P.E.R. Aceste rapoarte vor fi analizate de către Biroul Permanent Judeţean sau de Sector, iar hotărârile adoptate de acesta sunt definitive şi se comunică în scris la adresa de domiciliu a petentului solicitant în termen de 15 zile de la adoptare . Se considera comunicata hotararea și daca petentul semneaza pe aceasta ca a luat la cunostiina si/sau a fost prezent la ședință BPJ cand a fost analizata petitia .

 

2. ORGANIZAŢIILE LOCALE
Art. 47

1. Organizaţiile Locale ale Partidului sunt: organizaţii municipale, organizaţii orăşeneşti, comunale şi organizaţii de centre de votare.

2. Organizaţiile Locale grupează membrii Partidului din localitatea respectivă.

 

Art. 48

1. Forul de conducere cel mai înalt al Organizaţiei Locale este Adunarea Generală.

2. Adunarea Generală grupează totalitatea membrilor Partidului din Organizaţia Locală şi este statutară dacă sunt prezenţi majoritatea acestora.

3. Adunarea Generală se întruneşte o dată la patru ani sau ori de câte ori este nevoie.

4. La cererea majorităţi simple a membrilor Biroului Permanent Local, a Preşedintelui Biroului Permanent Local, a Biroului Permanent Judeţean sau a Preşedintelui Biroului Permanent Judeţean se convoacă Adunarea Generală Extraordinară, care are aceleaşi prerogative ca şi Adunarea Generală Ordinară.

5. Adunarea Generală adoptă hotărâri cu privire la bunul mers al Organizaţiei Locale.

6. Dacă Organizaţia Locală are un număr mare de membri, depăşind capacitatea sălii în care va avea loc Adunarea Generală, Biroul Permanent Local poate stabili o normă de reprezentare.

 

Art. 49

1. În intervalul de timp dintre Adunările Generale, Organizaţia Locală este condusă de un Birou Permanent Local, care se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.

2. Numărul membrilor Biroului Permanent Local se stabileşte după cum urmează:

A. Organizaţiile de centre de votare au un Birou Permanent Local, format din 3 membri, astfel:

– 1 Preşedinte;

– 1 Vicepreşedinte;

– 1 Secretar;

 

B. Organizaţiile comunale au un Birou Permanent Local, format din 3 membri, astfel:

– 1 Preşedinte;

– 1 Vicepreşedinte;

– 1 Secretar;

 

C. Organizaţiile orăşeneşti au un Birou Permanent Local format din 9 membri:

– 1 Preşedinte;

– 1 Prim vicepreşedinte;

– 3 Vicepreşedinţi;

– 1 Secretar;

– 3 Membri;

D. Organizaţiile municipale au un Birou Permanent Local format din 11 membri, astfel:
– 1 Preşedinte;
– 1 Prim vicepreşedinte;
– 4 Vicepreşedinţi;
– 1 Secretar;
– 4 Membri;

3.Numarul de membrii/functii din Biroul Permanent Judetean/ Biroul Permanent Municipal/ Biroul Permanent Orasenesc se poate mari cu aprobarea Biroul Permanent Judetean/ Biroul Permanent Municipal/ Biroul Permanent Orasenesc.
Art. 50
1. Membrii Biroului Permanent Local se aleg după procedură de alegere a Biroului Permanent Judeţean. Un candidat care aspiră la una din funcţiile de conducere în Biroul Permanent Local trebuie să aibă o vechime de cel puţin 3 luni ca membru al P.E.R., cu cotizaţia achitată la zi.
2. Mandatul Biroului Permanent Local este de patru ani.

Art. 51
Organizaţiile locale sunt subordonate filialei judeţene, în ceea ce priveşte procedurile statutare, activitatea politică, de propagandă, de evidenţă a membrilor şi încasare a cotizaţiei.
Art. 52
Biroul Permanent Local are următoarele atribuţii:
1. Primeşte cererile de înscriere în P.E.R. şi eliberează membrilor organizaţiei carnetul de membru de Partid;
2. Ţine evidenţa membrilor;
3. Încasează cotizaţiile sau donaţiile şi varsă cota stabilită filialei judeţene;
4. Adoptă hotărâri privind bună desfăşurare a activităţilor organizaţiei locale;
5. Face propagandă în favoarea doctrinei, programelor şi politicii Partidului şi promovează presa şi publicaţiile P.E.R.;
6. Studiază problemele, doleanţele locale, informează în scris Biroul Permanent Judeţean şi intervine pe lângă autorităţile locale, în vederea rezolvării acestora;
7. Prezintă trimestrial, în scris, Biroului Permanent Judeţean, date cu privire la numărul membrilor organizaţiei şi orice alte aspecte ale activităţii sale;
8. Desemnează candidaţii pentru alegerile locale şi depune listele de candidaţi, cu avizul Biroului Permanent Judeţean şi al Biroului Permanent Naţional;
9. Propune Biroului Permanent Judeţean, candidaţii pentru alegerile în consiliile judeţene;
10. Desemnează delegaţii la secţiile de votare şi asigură prezenţa lor la urne;
11. Comunică în scris şi de îndată Biroului Permanent Judeţean rezultatele alegerilor;
12. Stabileşte data, ora şi locul Adunărilor Generale, comunicându-le în scris Biroului Permanent Judeţean;
13. Desemnează delegaţii pentru Conferinţele judeţene, conform normelor de reprezentare stabilite de către Biroului Permanent Judeţean;
14. Îndrumă activitatea organizaţiei de pe raza lor teritorială;
15. Are orice alte atribuţii stabilite prin Statut sau de către conducerea naţională.
3. ORGANIZAŢIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

Art. 53

1. Organizaţia Municipiului Bucureşti coordonează activitatea filialelor sectoarelor Capitalei.

2. Organizaţia Municipiului Bucureşti este condusă de un Birou Permanent, format din 13 membri, astfel:

 

A. 1 Preşedinte;

B. 1 Prim vicepreşedinte;

C. 3 Vicepreşedinţi;

D. 1 Secretar general 1

E. Secretar general Adjunct 1

F. Secretar executiv 3

I.  Membrii 9

 

Art. 54
1. Preşedintele, prim vicepreşedintele, secretarul şi membrii Biroului Executiv al Organizaţiei Municipiului Bucureşti sunt aleşi de Birourile Permanente ale Sectoarelor, într-o şedinţă comună.
2. Preşedinţii filialelor de sector pot fi vicepreşedinţi ai Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti.

 

Art. 55

1. Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti se întruneşte o dată pe luna, sau ori de câte ori este nevoie.

2. Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti lucrează statutar, în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi şi adoptă hotărâri, cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi;

3. Preşedintele Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti convoacă şedinţele ordinare, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită, iar pe cele extraordinare – cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilit

Art. 56
Şedinţa Extraordinară a Organizaţiei Municipiului Bucureşti poate fi convocată în termen de 3 zile şi de o majoritate simplă din numărul membrilor Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti sau de către Biroul Permanent Naţional.

SECŢIUNEA III: ORGANIZAŢIILE SPECIALE
Art. 57
1. În cadrul Partidul Ecologist Român funcţionează structuri speciale, precum:
A) Organizaţia de Tineret a P.E.R. – Tineretul Ecologist Român (OTER)
B) Organizaţia de Femei a P.E.R. – (OFER);
C) Organizaţia de Pensionari a P.E.R.- (OPER);
D) Organizaţia Oamenilor de afaceri a P.E.R – (OOAER);
E) Organizaţii profesionale sau alte organizaţii stabilite de către Biroul Permanent Naţional.
2. Organizaţiile speciale au un regulament propriu de funcţionare, aprobat de către Biroul Permanent Naţional.
3. Organizaţiile speciale fac politică P.E.R., adresându-se segmentelor sociale de profil.

Art. 58
A.Organizaţia de Tineret (OTER)
1. Organizaţia de Tineret grupează membrii Partidului cu vârsta până la 35 de ani. Preşedintele Organizaţiei de Tineret poate activa în această funcţie până la împlinirea vârstei de 35 de ani. Pe lângă fiecare filială P.E.R. funcţionează şi o Organizaţie de Tineret.
2. Organizaţia de Tineret desfăşoară următoarele activităţi:
A. studiază problemele politice, economice, sociale şi culturale ale tinerei generaţii;
B. Propagă doctrină şi politica P.E.R.;
C. Propune programe şi soluţii conducerii P.E.R., pe probleme de tineret;
D. colaborează cu organizaţiile de tineret ale altor partide, cu alte structuri asociative de tineret din străinătate, precum şi cu ONG-urile de profil ecologist;
E. Organizaţia poate înfiinţa cluburi ecologiste, cu regulamente proprii de funcţionare;
3. Toate organizaţiile speciale sunt structurate asemănător Organizaţiei de Tineret.
B. Organizaţia de Femei (OFER)
1. OF-PER cuprinde membre şi simpatizante care acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate şi care militează pentru principiul egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi social – culturală.
2. Scopul OF-PER este dezbaterea şi analizarea problemelor de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu.
C. Organizaţia Pensionarilor (OPER)
1. OP-PER este constituită din membri şi simpatizanţi ai partidului care sunt pensionari sau persoane în vârstă.
2. Scopul OP-PER este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica de sprijinire a pensionarilor şi a persoanelor în vârstă, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.
D. Organizaţia Oamenilor de Afaceri (OOAER)
1. OOA-PER cuprinde membri şi simpatizanţi ai partidului care activează în sfera întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri.
2. Scopul OOA-PER este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri.

SECŢIUNEA IV: GRUPURI INTERNE
Art.59
Liga Aleşilor Locali (LAL)
Cuprinde membrii partidului aleşi în administraţia publică la nivel local şi judeţean.
Scopul LAL-PER este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de administraţia locală, precum şi elaborarea de propuneri, strategii şi programe de sprijin al comunităţii locale.
Modul de desfăşurare a activităţii, precum şi de alegere a conducerii LAL-PER este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de Biroul Permanent Naţional, la propunerea Preşedintelui P.E.R.
Liga Parlamentarilor (LP)
Cuprinde toţi parlamentarii care activează în grupurile parlamentare ale PER din Parlamentul României şi din Parlamentul European.
Principala obligaţie a LP este promovarea politicii partidului în întreaga activitate parlamentară.
Conducerea LP a PER este asigurată de o conducere colegială formată din liderii grupurilor partidului în cele două camere ale Parlamentului României şi Parlamentului European.
LP poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracter normativ.CAPITOLUL V – CONDUCEREA NAŢIONALĂ A PARTIDULUI  ECOLOGIST  ROMÂN
SECŢIUNEA I:  FORURILE DE CONDUCERE
Art. 60
Forurile de conducere ale Partidului Ecologist Român sunt:
1. Congresul;
2. Biroul Permanent Naţional;
3. Biroul Executiv Naţional;
4. Preşedintele.
CONGRESUL
Art. 61
1. Congresul este forul superior de conducere şi decizie al Partidului Ecologist Român.
2. Congresul dezbate probleme din toate domeniile de activitate ale Partidului şi adoptă hotărâri şi programe, Doctrină şi Programul Politic ale P.E.R. Congresul poate lua orice hotărâri, indiferent dacă acestea sunt de competenţa unui for inferior de conducere, acesta putându-se autosesiza cu privire la orice aspect ce priveşte situaţia partidului său a membrilor săi.

 

Art. 62

1. Congresul Ordinar are loc o dată la patru ani.

2. În cazuri justificate, Preşedintele P.E.R., Biroul Permanent Naţional, Biroul Executiv Naţional sau 2/3 din numărul filialelor judeţene şi de sector pot convoca Congresul Extraordinar al Partidului;

3. Cazurile justificate pentru convocarea Congresului Extraordinar sunt:

A. Comasarea, prin absorbţie sau fuziune, cu alte formaţiuni politice;

B. În cazul în care membrii Biroului Executiv Naţional rămân mai puţini de jumătate plus 1 din componenţa iniţială;

C. În situaţiile speciale prevăzute de Legea Partidelor politice sau prevăzute de Statut

D. În cazul suspendării din funcţie, demisiei sau excluderii din partid a Preşedintelui P.E.R.;

4. Congresul Extraordinar îndeplineşte atribuţiile Congresului Ordinar şi poate organiza alegeri generale.

5. Cu cel puţin 90 de zile înainte de data Congresului Ordinar, vor avea loc Conferinţe Judeţene/Municipale/Orasenesti /Comunale şi de Sector, pentru alegerea Birourilor Permanente Judeţene şi de Sector şi pentru alegerea delegaţilor la Congres.

6.Organizatiile Judetene/ Municipale/ Orasenesti/ Comunale și de Sector alese statutar intre 2 congrese ordinare consecutive nu li se aplica prevederile Punctului 5

COMPETENŢELE CONGRESULUI

Art. 63

A. Congresul partidului are următoarele atribuţii:

1. Adoptă şi/sau modifică Statutul P.E.R., la propunerea Biroului Permanent Naţional;

2. Alege Preşedintele Partidului;

3. Aprobă în acelaşi timp şi împreună cu alegerea Preşedintelui partidului, programul politic, strategia şi orientarea partidului, prezentate de acesta, pentru perioada dintre două Congrese Ordinare.

4. Alege în acelaşi timp şi împreună cu Preşedintele partidului, Biroul Permanent Naţional, compus din Preşedintele PER, 5 Prim-Vicepreşedinte, Secretar General, Secretar General Adjunct şi 6 vicepresedinti.

5. Alege prin vot secret un număr de: 8 Vicepreşedinţi.

6. Niciun membru nu poate accepta prezenţa pe mai mult de o listă a Biroului Permanent Naţional, în caz contrar prezenţa acestuia va fi nulă de drept pe toate listele de candidaturi;

7. Alege prin vot secret, pe listă, pe cei 3 membri ai Comisiei Centrale de Arbitraj;

8. Alege prin vot secret, pe listă, pe cei 3 membri ai Comisiei Centrale de Cenzori;

9. Aprobă comasarea prin fuziune sau absorbţie, cu alte partide sau formaţiuni politice;

10. Aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea P.E.R.

B. În cazul în care se schimbă cadrul legislativ privind partidele politice, între Congrese, Biroul Executiv National este mandatat de drept să modifice prezentul Statut.
Art. 64
1. La Congres participă delegaţi de drept, delegaţi aleşi şi invitaţi;
2. Au drept de vot la Congres numai delegaţii de drept şi delegaţii aleşi;
3. Lucrările Congresului sunt legale şi statutare doar în prezenţa majorităţii simple a delegaţilor.
4. Hotărârile Congresului se iau prin vot secret sau vot deschis, pentru legalitatea acestora fiind însă necesar acordul majorităţii prezente a delegaţilor.

Art. 65
Sunt delegaţi de drept:
1. Membrii Biroului Executiv Naţional;
2. Preşedintele Comisiei de Cenzori;
3. Preşedintele Comisiei Centrale de de etică, disciplina şi arbitraj;
4. Trezorierul P.E.R.;
5. Primari, viceprimari, parlamentari şi demnitari P.E.R.;
6. Preşedintele de onoare al P.E.R., preşedinţii de onoare ai judeţelor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti şi membrii de onoare ai P.E.R.;

Art. 66
La Congresul P.E.R. participă membrii P.E.R. nominalizaţi de Birourile Permanente Judeţene/Sector pe baza normei de reprezentare stabilită de Biroul Permanent Naţional.
Art. 67
1. Biroul Executiv Naţional stabileşte data, locul de desfăşurare, ora şi ordinea de zi ale Congresului şi acestea se comunică, de către Preşedintele P.E.R., cu cel puţin 30 de zile înainte de deschiderea lucrărilor, în cazul Congreselor ordinare.
2. Pentru Congresul Extraordinar, data, locul de desfăşurare, ora şi ordinea de zi se stabilesc şi se comunică de către cei care convoacă Congresul, cu cel puţin 15 zile înainte de deschiderea lucrărilor.
Art. 68
1. Congresul  Ordinar este organizat de către Biroul Permanent Naţional.
2. Congresul Extraordinar este organizat de un Comitet de Organizare ales de către Biroul Executiv Naţional.
3. Comitetul de Organizare al Congresului are ca principală atribuţie rezolvarea oricărei probleme legate de bună desfăşurare a lucrărilor Congresului.
Art. 69
1. Lucrările Congresului sunt conduse de Preşedintele P.E.R.
În timpul lucrărilor, Preşedintele Congresului poate delega conducerea lucrărilor altei persoane din cadrul Biroului Permanent Naţional.
Art. 70
1. Comitetul de organizare verifică acreditarea fiecărui delegat şi invitat, pregăteşte materialele lucrărilor Congresului, asigură buna desfăşurare a lucrărilor.
2. Congresul alege Comisia de Numărare şi Validare a Voturilor.

Art. 71
1. Preşedintele Biroul Permanent Naţional prezintă Congresului, Raportul de Activitate al Biroului Permanent Naţional dintre cele două Congrese, precum şi Programul de Măsuri al Partidului.
2. Trezorierul P.E.R. prezintă Raportul Financiar contabil.
3. Preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori prezintă Raportul Comisiei.
4. Preşedintele Comisiei Centrale de de etică, disciplina şi arbitraj prezintă Raportul de Etică şi Disciplină.
5. Preşedintele Biroului Permanent Naţional prezintă Raportul Politic, programele, strategia şi tactică de viitor ale P.E.R., precum şi orice alte măsuri ce se propun a fi adoptate.

Art. 72
1. Ordinea de zi şi programul de desfăşurare a lucrărilor, Raportul Financiar contabil, Raportul Comisiei Centrale de Cenzori, Raportul Comisiei Centrale de Arbitraj, Raportul Politic, programele, strategia şi tactică de viitor ale P.E.R., precum şi orice alte măsuri ce se propun a fi adoptate sunt supuse dezbaterilor şi aprobării Congresului.
2. Delegaţii la Congres au dreptul să ia parte la dezbateri pe oricare din temele ordinii de zi, conform programului de desfăşurare aprobat.
BIROUL EXECUTIV NAŢIONAL
Art. 73
Biroul Executiv Naţional (B.Ex.N.) se întruneşte trimestrial.
Art. 74
1. Biroul Executiv Naţional (B.Ex.N.) îşi exercită atribuţiile prin elaborarea de hotărâri, decizii, instrucţiuni şi orice alte acte de conducere în limitele prezentului statut.
2. Pune în aplicare hotărârile Congresului;
3. Ia  hotărâri necesare îndeplinirii obiectivelor P.E.R. conform strategiei şi masurilor dispuse de BPN.
4. Analizează activitatea filialelor judeţene şi de sector ale Municipiului Bucureşti, cât şi a organizaţiilor speciale ale partidului.
6. Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din prezentul Stătut.
Art. 75
1. Biroul Executiv Naţional (B.Ex.N.) se compune din:
A. Preşedintele P.E.R.;
B. 5 Prim- Vicepreşedinti;
C. Secretarul General;
D. Secretarul General Adjunct;
E. Vicepreşedinţii;
F. 8 Secretari Executivi Regionali;
G. Preşedinţii Filialelor Judeţene, Preşedintele Organizaţiei Bucureşti;

H. Preşedinţii Filialelor de Sector ale Municipiului Bucureşti.
I.Preşedintele Organizaţiei de Tineret – OTER
J. Preşedinta Organizaţiei de Femei – OFER
K. Preşedintele Organizaţiei de Pensionari-OPER
L. Preşedintele Organizaţiei Oamenilor de Afaceri- OOAER
M. Preşedintele Organizaţiei Studenţilor Ecologişti – OSE
N. Preşedintele LAL a P.E.R.
Art. 76
1. Biroul Executiv Naţional (B.Ex.N.) se întruneşte trimestrial, la convocarea Preşedintelui P.E.R..
2. La şedinţe participă membrii Biroului Executiv Naţional (B.Ex.N.) şi invitaţii.
3. Pot fi invitaţi:
A. membrii şi preşedinţii de onoare ai P.E.R
B. Membrii P.E.R care răspund de problemele supuse deliberării;
C. Massmedia;
D. alte persoane.
4. Participarea invitaţilor se face cu aprobarea Biroului Executiv Naţional la propunerea unor membri ai Biroului Executiv Naţional. Invitaţii nu au drept de vot.
Art. 77
În situaţii justificate, Biroul Executiv Naţional (B.Ex.N.) se poate întruni în şedinţe extraordinare.
Şedinţele extraordinare pot fi convocate de:
A. Preşedintele P.E.R. sau Biroul Executiv Naţional (B.Ex.N.);
B. Majoritatea simplă din membrii Biroul Executiv Naţional (B.Ex.N.);
C. Majoritatea simplă din totalul filialelor judeţene şi de sector.
În oricare din situaţiile în care este convocat, membrilor Biroului Executiv Naţional li se vor comunica data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte.
Art.78

1.Biroul Executiv Naţional aprobă Regulamentul de funcţionare al organizaţiei de partid.

 

BIROUL PERMANENT  NAŢIONAL AL P.E.R.
Art. 79

1. Biroul Permanent Naţional (BPN) este forul de conducere operativ şi de decizie al partidului, care se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori se impune, la convocarea Preşedintelui P.E.R., asigura conducerea partidului dintre Congrese

2. Biroul Permanent Naţional este constituit din 17 membri. Membrii BPN sunt membri de drept şi membri aleşi.

Membrii aleşi de Congres sunt: Preşedintele PER, 5 Prim vicepreşedinti PER, Secretarul General al PER, Secretarul General Adjunct al PER şi 6 (şase) membri (denumiţi vicepreşedinţi BPN).

Membrii de drept sunt:  Preşedintele organizaţiei de tineret, Preşedinta organizaţiei de femei şi Preşedintele organizaţiei de pensionari;

3. Intre 2 congrese ordinare consecutive, pentru ocuparea functiilor din BPN se aplica prevederile Art 87 pct 8
Art. 80
Atribuţiile Biroului Permanent Naţional sunt:
1. Adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor luate de Congres.
2. Coordonează activităţile interne şi internaţionale ale partidului.
3. Ia hotărâri pentru îndeplinirea obiectivelor P.E.R. Numeşte vicepreşedinţi din partea PER în cadrul comasărilor cu alte partide sau în cazul aderării la PER a unor personalităţi marcante; numeşte reprezentanţi în organele de conducere ale alianţelor politice.
4. Analizează activitatea filialelor judeţene şi de sector ale Municipiului Bucureşti, Organizaţiei Municipiului Bucureşti, Organizaţiilor Speciale de Partid, Departamentelor, Comisiilor şi Serviciilor P.E.R.
5. Iniţiază şi poartă negocieri pentru realizarea unor eventuale alianţe politice sau electorale, precum şi pentru fuziunea sau comasarea cu alte formaţiuni politice, făcând propuneri Biroului Executiv Naţional.
6. Organizează şi stabileşte contacte de colaborare cu celelalte formaţiuni politice, sindicate, organizaţii ale societăţii civile, precum şi cu instituţiile sau autorităţile publice.
7. Validează propunerile Preşedintelui PER, pentru funcţiile de vicepreşedinţi, secretari executivi regionali ai PER si vicepresedinti pe departamente;
8.În situaţia vacantării funcţiei de membru a BPN, această funcţie se completează la propunerea preşedintelui PER prin hotărârea luată cu majoritatea absolută a membrilor BPN
9. Validează sau invalidează alegerile forurilor de conducere ale filialelor judeţene, ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, al Organizaţiei Municipiului Bucureşti, ale Organizaţiilor municipale şi orăşeneşti, precum şi pe cele ale Organizaţiilor Speciale de Partid.
10. Validează candidaturile pentru funcţiile de conducere din partid precum şi cele de demnitate publică alese sau numite, la propunerea Preşedintelui P.E.R.
11. Analizează şi validează candidaturile la funcţiile de Primar al oraşelor şi municipiilor, de Preşedinte al Consiliului Judeţean, listele de candidaturi pentru alegerile locale la oraşe, municipii şi judeţe, deputat, senator, preşedinte de euroregiune şi de Preşedinte al României.
12. Desemnează liderii grupurilor parlamentare.
13. Face propuneri Biroului Executiv Naţional, pentru înfiinţarea sau desfiinţarea structurilor speciale.
14. Stabileşte criteriile de evaluare şi apreciere ale organizaţiilor teritoriale ale P.E.R.
15. Organizează şi coordonează activitatea structurilor P.E.R.
156. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.
17. Stabileşte şi urmăreşte punerea în aplicare a sancţiunilor hotărâte.
18. Poate convoca Conferinţe Extraordinare la nivelul filialelor judeţene sau de sector ale Municipiului Bucureşti şi ale Diasporei;
19. Aprobă posturile şi grila de salarizare pentru Secretariatul P.E.R.
20. Analizează şi adoptă Regulamentul de Funcţionare şi Organizare a P.E.R., a structurilor interne şi al departamentelor de specialitate.
21. Biroul Permanent Naţional poate aplică sancţiuni oricărui membru P.E.R., indiferent de funcţia deţinută în partid, de la simplu membru la Preşedinte P.E.R.. Sancţiunile Biroului Permanent Naţional se dau cu vot majoritar absolut din totalul membrilor B.P.N.. Sancţiunile pe care B.P.N. le poate aplica sunt cele prevăzute de Art.18, pct.2 din prezentul stătut. Sancţiunile B.P.N. sunt definitive, ele putând fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare, numai la Comisia centrală de etică, disciplina şi arbitraj. Soluţia Comisiei Centrale de de etică, disciplina şi arbitraj este definitive şi irevocabilă.
22. Numeşte conducerile interimare judeţene, municipale şi orăşeneşti precum şi conducerile structurilor de specialitate naţionale şi judeţene;
23. Îndeplineşte orice atribuţii ce derivă din prezentul stătut
24. Hotărârile BPN se iau cu majoritatea absolută a membrilor BPN.
PREŞEDINTELE PARTIDULUI ECOLOGIST ROMÂN
Art. 81

Preşedintele Partidului Ecologist Român este garantul înfăptuirii Programului Politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării identităţii, unităţii şi prestigiului partidului.

Preşedintele exercită conducerea permanentă a Partidului şi are următoarele prerogative:

1. Reprezintă P.E.R. în relaţiile cu alte formaţiuni politice, cu administraţia centrală şi locală, cu alte asociaţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;

2. Face declaraţii în numele partidului sau desemneaza persoane

3. Convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Permanent Naţional şi prezidează orice alte organisme de conducere ale partidului la care ia parte;

4. Conduce negocierile politice purtate în numele Partidului Ecologist Român;

5. Numeşte componenţa Comisiei Permanente pentru Stătut şi Regulamente;

6. Îşi poate delega unele competenţe numai membrilor BPN

7. Numeşte şi revocă purtătorul de cuvânt al partidului;

8. Semnează listele electorale ale P.E.R. sau deleaga alte persoane

9. Semnează hotărârile, actele de conducere şi comunicatele Partidului;

10. Are drept de semnătură în actele cu caracter de organizare, administrativ, financiar şi de gestiune ale Partidului;

11. Poate propune reorganizarea filialelor judeţene şi a sectoarelor Municipiului Bucureşti;

12. Preşedintele PER numeşte și revoca Presedinti interimari ai Filialelor Judetene, Preşedinţii Interimari ai Organizaţiilor de Tineret, de Femei şi de Pensionari.

13. Numeşte trezorierul Partidului;

14. Preşedintele P.E.R. are la dispoziţie cabinetul său central

15. Presedintele P.E.R poate invita la şedinţele Biroului Politic Național orice persoană;

 

PRIM –VICEPREŞEDINTE  P.E.R.
Art. 82

1. Prim-Vicepreşedintii P.E.R. reprezintă partidul împreună cu Preşedintele P.E.R.şi Secretarul General în relaţiile cu autorităţile statului, cu celelalte formaţiuni politice, organizaţii neguvernamentale şi alte instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate.

2. Prim-Vicepreşedintele P.E.R. îl înlocuieste pe Presedintele PER  în caz de indisponibilitate, prin delegare directa sau in cazuri exceptionale prin votul Biroului Permanent National.

4. A. Cei  5 Prim-Vicepreședinți ai PER sunt responsabili pentru urmatoarele domenii:

(i)                 Organizare

(ii)               Strategii politice

(iii)             Comunicare

(iv)             Mediu de afaceri, societate civila

(v)               Politici publice

B. Responsabilitatile Prim-Vicepresedintilor pe domenii:

a) Prim-Vicepresedintele pentru Organizare coordoneaza activitatea de organizare si reorganizare in teritoriu precum si punerea în practică a hotărârilor Biroului Executiv National și a deciziilor Biroului Permanent National; coordoneaza cei 8 Vicepresedinti regionali.

 

b)Prim-vicepresedintele pentru strategii politice coordoneaza activitatea  precum si punerea în practică a hotărârilor Biroului Executiv National și a deciziilor Biroului Permanent National aferente departamentului strategii şi relaţii politice si relatii internationale; coordonează activitatea grupurilor parlamentare din Parlamentul Romaniei si Parlamentul European în vederea integrării activității acestora în acțiunea unitară  partidului ;

 

c) Prim-vicepresedintele pentru comunicare coordoneaza activitatea  precum si punerea în practică a hotărârilor Biroului Executiv National și a deciziilor Biroului Permanent National aferente departamentului imagine, comunicare, relaţii cu mass-media şi purtător de cuvânt; coordonează activitatea guvernului alternativa în vederea integrării activității acestora în acțiunea unitară a partidului ;

 

d) Prim-vicepresedintele pentru mediu de afaceri si societatea civila coordoneaza activitatea  precum si punerea în practică a hotărârilor Biroului Executiv National și a deciziilor Biroului Permanent National  aferente departamentelor politici economice, mediu de afaceri si fonduri europene si politici sociale, relaţii cu sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni; coordonează activitatea organizatiilor interne si a consiliului seniorilor în vederea integrării activității acestora în acțiunea unitară a partidului;

 

e) Prim-vicepresedintele pentru politici publice coordoneaza activitatea  precum si punerea în practică a hotărârilor Biroului Executiv National și a deciziilor Biroului Permanent National aferente departamentelor politici privind administraţia publică, locală şi centrală, justiţie, siguranţă naţională, ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, politici în agricultură, silvicultură, mediu şi dezvoltare rurală, politici în educaţie, cercetare, cultură, culte, minorităţi şi sport si politici in sanatate; asigura legatura cu prim-vicepresedintele pentru mediu de afaceri si societatea civila referitor la politicile economice si sociale; coordonează activitatea Comisiei nationale pentru strategii si a Ligii alesilor locali;

5. In prima sedinta a Biroului Permenent National dupa Congresul Ordinar se va stabili domeniul de activitate al fiecarui Prim-Vicepresedinte.

6. Prim- Vicepreşedintii  îndeplinesc orice alta responsabilitate stabilită de Preşedintele P.E.R.

 

SECRETARUL GENERAL
Art. 83
1. Coordonează şi îndrumă activitatea Secretarilor Executivi Regionali ai P.E.R., secretarilor Birourilor Permanente ale Filialelor Judeţene şi de Sector ale Municipiului Bucureşti.
2. Răspunde de evidenţa membrilor P.E.R. şi a tuturor organizaţiilor locale.
3. Organizează şedinţele Biroului Permanent Naţional, Biroului Executiv Naţional şi pregăteşte, împreună cu Comitetul de Organizare, Congresul P.E.R.
4. Reprezintă P.E.R. în relaţiile cu alte partide, ONG-uri şi fundaţii din ţară şi străinătate.
5. Prezintă în fiecare şedinţă a Biroului Executiv Naţional raportul de activitate al Secretariatului P.E.R.
6. Prezintă, în fiecare şedinţă a Biroului Permanent Naţional, raportul de activitate a 2-3 structuri, în aşa fel încât pe durata unui an calendaristic să fie prezentate toate structurile.
7. Organizează şi coordonează activitatea Biroului de presă al Partidului.
8. Stabileşte atribuţiile Secretarului General Adjunct şi a Secretarilor Executivi Regionali.

9. Secretarul General răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central şi filialele teritoriale şi răspunde de gestionarea surselor de finanţare şi gestiunea patrimoniului mobil şi imobil al partidului.

10. În activitatea sa, Secretarul General este ajutat de Secretarul General Adjunct si de secretari executivi.

11. Secretarul General ţine evidenţa, comunică şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor Biroului Politic Național.

12. Îndeplineşte orice responsabilitate stabilită de Preşedintele P.E.R.
SECRETARIATUL P.E.R.
Art.84
Secretariatul P.E.R. este compus din Secretarul General Adjunct şi din 8 Secretari Executivi Regionali.
Secretarul General Adjunct se subordonează Secretarului General al P.E.R., duce la îndeplinire sarcinile trasate de acesta şi îl înlocuieşte pe acesta în caz de indisponibilitate.

 

 

VICEPREŞEDINŢII P.E.R.

Art. 85

(1)              Vicepreședinții sunt liderii acțiunii politice și de imagine ai partidului, putând exprima public poziția partidului în legătură cu temele politice de actualitate.

(2)               Vicepresedintii pe departamente de specialitate coordoneaza activitatile din domeniul aferent departamentului precum si activitatea comisiei de specialitate corespunzatoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.

(3)              Vicepresedintii regionali sunt responsabili de activitatea organizatiilor judetene (sector municipiu Bucuresti) din regiunea in care au fost alesi. Urmaresc activitatea organizatorica si punerea in aplicare a deciziilor forurilor de conducere ale partidului in respectivele organizatii judetene.

(4)              Secretarii executivi regionali primesc insarcinari de la vicepresedintele responsabil pentru regiunea respectiva;

(5)              Vicepreşedintii  îndeplinesc orice alta responsabilitate stabilită de Preşedintele P.E.R.

 

 

PROCEDURA DE ALEGERE A FORURILOR DE CONDUCERE ALE P.E.R.
Art. 86

1. Alegerea forurilor de conducere ale P.E.R., se face prin vot secret.

2. Poate candida pentru o funcţie de conducere a P.E.R. orice membru al partidului care nu are interdictie legala de a alege sau a fi ales şi care îndeplineşte următoarele criterii de vechime în P.E.R.:

A. pentru funcţii de conducere în organizaţia locală – 3 luni vechime, sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Naţional;

B. Pentru funcţii de conducere în organizaţia judeţeană – 1 an vechime, sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Naţional;

C. Pentru funcţii de conducere în structurile naţionale – 1 an vechime, sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Naţional;

D. Pentru funcţiile de Preşedinte al P.E.R., Primvicepresedinte, Secretar General, , – 2 ani vechime sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Naţional.

3. Candidatul este propus de către filialele judeţene şi de sector ale Municipiului Bucureşti.

4. În cazul în care exista funcţii fără candidaţi, Biroul Permanent Naţional, propune  candidaţi din rândul delegaţilor.

 

Art. 87
Fiecare candidatură va fi însoţită de un curriculum vitae. Se va utiliza modelul de CV european.

 

Art. 88
1. Alegerile au loc prin înscrierea candidaţilor pe buletine de vot sau pe liste.
2. Candidaturile se depun la secretarul organizaţiei respective, cel târziu cu 48 de ore înaintea alegerilor.
3. Nu se poate candida la mai multe funcţii de conducere.
4. Candidaturile la funcţiile de conducere ale P.E.R., sunt analizate şi validate de Biroul Permanent Naţional.
5. Este ales acel candidat, care a obţinut cel puţin majoritate simplă din numărul delegaţilor prezenţi.
6. În caz de egalitate, este ales candidatul cu cea mai mare vechime în Partid. La vechime egală, este ales, cel care anterior a deţinut o funcţie mai mare în Partid.

 

Art. 89
1. Dacă, în urma primului tur de scrutin, rămân funcţii neocupate, atunci se va trece la al doilea tur de scrutin, la care participă primii doi candidaţi propuşi pentru acele funcţii.
2. Va fi declarat ales candidatul care obţine cele mai multe voturi valabil exprimate.

Art. 90
Procedura de vot este valabilă pentru toate funcţiile Partidului Ecologist Român, cu excepţia funcţiilor de conducere a structurilor funcţionale.

Art. 91
În urma numărării voturilor valabil exprimate, Comisia de numărare şi validare a voturilor, încheie un proces verbal, căruia îi dă citire în faţa alegătorilor.

Art. 92
Durata mandatului pentru fiecare funcţie de conducere este de 4 ani, iar în cazuri justificate, se pot organiza alegeri înainte de termen.

SECŢIUNEA II:
STRUCTURI SPECIALE ALE P.E.R.
Art. 93
Structurile speciale ale P.E.R. (departament, comisie, serviciu) sunt parte componentă a organizării teritoriale ale P.E.R.

Art. 94
1. Departamentele de specialitate ale P.E.R. vor fi înfiinţate pe următoarele domenii:

Departamentul pentru Strategii, Relaţii Politice si Relatii Internationale;

Departamentul Imagine, Comunicare, Relaţii cu mass-media şi Purtător de cuvânt

Departamentul pentru Politici Economice, Mediu de afaceri si Fonduri Europene;

Departamentul pentru Politici Sociale, Relaţii cu Sindicate, Patronate, Organizaţii Neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni;

Departamentul pentru Politici privind Administraţia Publică, Locală şi Centrală, Justiţie, Siguranţă Naţională, Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului;

Departamentul pentru Politici în Agricultură, Silvicultură şi Dezvoltare Rurală;

Departamentul pentru Politici in Protectia Mediului si Ecologie

Departamentul pentru Politici în Educaţie, Cercetare, Cultură, Culte, Minorităţi şi Sport;

Departamentul pentru Politici in Sanatate

Altele în funcţie de necesităţi.
2. Activitatea şi atribuţiile fiecărei structuri funcţionale (departament, comisie şi serviciu) sunt stabilite prin regulamente proprii de funcţionare şi aprobate de Biroul Permanent Naţional.
3. Preşedinţii structurilor speciale sunt numiţi de Biroul Permanent Naţional la propunerea Preşedintelui P.E.R., a prim vicepreşedintelui şi a Secretarului General.
4. Coordonarea preşedinţilor structurilor speciale este exercitată de Prim – vicepreşedintele P.E.R. şi realizată prin secretariatul P.E.R.
5. Structurile speciale ale P.E.R. îşi realizează un regulament de funcţionare care urmează a fi validat de BPN.
6. Departamentul financiar contabil este coordonat de trezorierul P.E.R.

COMISIA CENTRALĂ DE ETICĂ, DISCIPLINA ŞI ARBITRAJ

Art. 95

1. Comisia Centrală de Etică, Disciplina şi Arbitraj este compusă din 3 membri cu pregătire şi experienţă juridică, aleşi de Congres. Comisia Centrală de Etică, Disciplina şi Arbitraj funcţionează legal în prezenţa a cel puţin doi membri. Hotărârile luate de această comisie se adopta cu votul majorităţii absolute a membrilor comisiei.

2. Membrii Comisiei Centrale de Etică, Disciplina şi Arbitraj îşi aleg un preşedinte, în prima şedinţă, din rândul membrilor.

3. Comisia Centrală de Etică, Disciplina şi Arbitraj judecă situaţiile disciplinare, litigiile dintre membrii P.E.R., cu funcţii de conducere la nivel central, judeţean, de sector , local sau al Municipiului Bucureşti.

4.Soluţionează contestaţiile împotriva neregulilor sesizate în desfăşurarea alegerilor Biroului Permanent de Sector, Biroului Permanent Judeţean, Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti şi Biroului Executiv Naţional.

5. Comisia Centrală de Etică, Disciplina şi Arbitraj se poate autosesiza cu privire la încălcarea Statutului P.E.R. şi a legilor ţării;

6. Comisia Centrală de Etică, Disciplina şi Arbitraj analizează propunerile de modificare a statutului P.E.R.

7. Comisia funcţionează pe baza regulamentului propriu, aprobat de BPN al PER.

8. În caz de vacantare a unui loc în comisie ,BPN numeşte un membru provizoriu până la primul  Congres.
Art. 96
1. Deciziile Comisiei de de etică, disciplina şi arbitraj sunt definitive şi irevocabile.
2. Hotărârile Comisiei Centrale de de etică, disciplina şi arbitraj se comunică contestatarilor şi organizaţiei de partid în cauză, în termen de 15 zile de la data pronunţării prin intermediul Secretariatului general al P.E.R.

COMISIA CENTRALĂ DE CENZORI
Art. 97
1. Comisia Centrală de Cenzori este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului şi este aleasă de Congresul P.E.R., pe o perioadă de 4 ani.
2. Comisia Centrală de Cenzori este alcătuita din 3 membri cu pregătire şi experienţă economico-financiară. Comisia funcţionează legal în prezenţa a cel puţin 3 membri, care îşi aleg un preşedinte, în prima şedinţă, din rândul membrilor. Hotărârile luate de această comisie se adopta cu votul majorităţii absolute a membrilor comisiei.
3. Comisia funcţionează pe baza regulamentului propriu, aprobat de Biroul Permanent Naţional al P.E.R.
4. Comisia are dreptul de a controla şi soluţiona, din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite, documentele economico – financiare şi modul de formare şi utilizare a bugetelor filialelor judeţene/de sector, precum i a celor de la nivel.
5. Comisia avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a bilanţurilor contabile.
6. Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări adresate Biroului Permanent Naţional al P.E.R.CAPITOLUL VI – DESEMNAREA CANDIDAŢILOR ÎN ALEGERI
SECŢIUNEA I: DESEMNAREA CANDIDAŢILOR PENTRU ALEGERILE LOCALE ŞI JUDEŢENE
Art. 98
1. Orice membru P.E.R. poate depune în cadrul organizaţiei locale din care face parte, candidatura proprie sau recomanda un alt membru din cadrul organizaţiei, pentru alegeri în funcţiile din administraţia locală.
2. Biroul Executiv al organizaţiei locale analizează şi propune pentru validare forurilor superioare candidaţii partidului la alegerile locale.
Art. 99
1. La funcţiile pentru care alegerile se desfăşoară prin scrutin uninominal, candidatul propus de Partid trebuie să întrunească votul majorităţii simple a membrilor Biroului Executiv Local/Biroului Permanent Judeţean/Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti şi validat, după caz, de Biroul Permanent Naţional.
2. Dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate simplă, se va proceda la un al doilea tur de scrutin, la care vor lua parte cei doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Va fi desemnat candidat al P.E.R., cel care a întrunit cel mai mare număr de voturi în turul doi.
Art. 100
1. Pentru alegerile care se desfăşoară pe liste, vor fi desemnaţi candidaţii P.E.R. care întrunesc cel mai mare număr de voturi, obţinut în cadrul organizaţiei locale, judeţene sau municipale.
2. Poziţia pe listă a fiecărui candidat se stabileşte în funcţie de numărul de voturi obţinut, în ordinea descrescătoare a acestuia.

Art. 101
1. Candidaţii desemnaţi prin votul Biroului Executiv Local sunt supuşi aprobării Biroului Permanent Judeţean, care poate să infirme un candidat sau să schimbe ordinea pe listă a candidaţilor, consultând însă Biroul Executiv Local al organizaţiei care a făcut propunerile.
2. Desemnarea candidaţilor pentru Consiliile Judeţene, Municipale şi Orăşeneşti se face la propunerea Biroului Permanent Judeţean cu aprobarea Biroului Permanent Naţional.
3. Desemnarea candidaţilor pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi celor pentru Consiliile de sector se face la propunerea Biroului Permanent de Sector/Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti cu aprobarea Biroului Permanent Naţional.

Art. 102
La toate desemnările de candidaţi, în caz de paritate de voturi, criteriul de departajare este vechimea în Partid şi funcţiile pe care le-a deţinut sau le deţine în P.E.R.

SECŢIUNEA II:
DESEMNAREA CANDIDAŢILOR PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE
Art. 103
1. Candidaţii P.E.R., pentru alegerile parlamentare se stabilesc de Biroul Permanent Judeţean şi de Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti, prin vot deschis.
2. Orice membru P.E.R. al organizaţiei locale sau de sector îşi poate depune propria candidatură, sau poate fi propus de un alt membru al organizaţiei respective.
Art. 104
1. Pentru alegerile care se desfăşoară pe liste de candidaţi vor fi desemnaţi candidaţii P.E.R. care întrunesc cel mai mare număr de voturi.
2. Poziţia pe listă a fiecărui candidat se stabileşte în funcţie de numărul de voturi obţinut, în ordinea descrescătoare a acestora.
Art. 105
1. Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti atribuie fiecărei Filiale de Sector dreptul de a desemna un număr de candidaţi.
2. Biroul Permanent al fiecărei Filiale de Sector stabileşte, prin vot secret, candidaţii proprii, pe baza scrutinului de listă. Ordinea candidaţilor se stabileşte de Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti, în funcţie de numărul de voturi obţinut, în ordinea descrescătoare a acestora.

Art. 106
1. În toate situaţiile, atât în judeţele cât şi în sectoarele Municipiului Bucureşti, în caz de paritate de voturi, criteriile de departajare sunt vechimea mai mare în Partid şi funcţiile pe care le-au deţinut sau le deţin.
2. Toate candidaturile P.E.R. pentru alegerile parlamentare se aprobă de Biroul Permanent Naţional.
3. Cu 30 de zile înainte de deschiderea campaniei electorale, Biroul Permanent Naţional desemnează o Comisie de candidaturi a Partidului.

Art. 107
1. Filialele judeţene şi Organizaţia Municipiului Bucureşti înaintează listele proprii de candidaţi Comisiei de candidaturi a Partidului, spre avizare.
2. În scopul unei reprezentări cât mai bune a Partidului în Parlament, având consultarea Birourilor Permanente ale Filialelor Judeţene şi Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti, Biroul Permanent Naţional poate schimba ordinea candidaţilor pe listele înaintate de filialele judeţene şi de Organizaţia Municipiului Bucureşti.

Art. 108
1. Biroul Permanent Naţional al P.E.R., stabileşte membrii partidului, care vor candida pe listele altui judeţ decât cel în care aceştia domiciliază şi îi vor include pe listele supuse votului Birourilor Permanente Judeţene şi al Municipiului Bucureşti.
2. Numărul acestor candidaţi nu poate depăşi:
A. un candidat în judeţele în care numărul total al parlamentarilor este de cel mult 9;
B. Doi candidaţi în judeţele în care numărul total al parlamentarilor este mai mare de 9;
C. În Municipiul Bucureşti, numărul acestor candidaţi este de 4 pentru Camera Deputaţilor şi 2 pentru Senat;
3. În cazul în care o filială judeţeană nu are listă proprie de candidaţi, atunci poate fi stabilită o listă cu alţi candidaţi domiciliaţi în alte judeţe;
Art. 109
În cazul modificării sistemului electoral, desemnarea candidaţilor Partidului se va face după norma stabilită de Biroul Permanent Naţional.

Art. 110
1. Înscrierea oficială a candidaţilor Partidului la circumscripţiile electorale se face de către Preşedinţii Birourilor Permanente ale organizaţiilor judeţene, conform legii.
2. Listele de candidaţi validate de Biroul Permanent Naţional sunt semnate de Preşedintele P.E.R. sau de persoana desemnată de către acesta.

SECŢIUNEA III:
DESEMNAREA CANDIDAŢILOR PENTRU ALEGERILE EUROPARLAMENTARE
Art. 111
1. Fiecare filială judeţeană are dreptul la cel puţin o propunere de candidatura. Ordinea candidaţilor se va face în funcţie de numărul de voturi obţinut în şedinţa Biroului Permanent Naţional. Lista finală a candidaţilor desemnaţi va fi aprobată de Biroul Permanent Naţional. Candidaţii vor îndeplini condiţiile şi criteriile prevăzute de lege.

 

 

CAPITOLUL VII – VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 112
Veniturile Partidului constau din:
1. Cotizaţii ale membrilor de Partid;
2. Subvenţii de la bugetul de stat;
3. Sponsorizări;
3. Donaţii şi legate;
4. Venituri provenite din activităţi proprii, conform legii.

Art. 113
1. Veniturile provenite din subvenţiile bugetare pot avea următoarele destinaţii:
A. cheltuieli pentru întreţinerea, funcţionarea şi dotarea sediilor;
B. Cheltuieli pentru telecomunicaţii;
C. Cheltuieli de personal;
D. cheltuieli pentru activităţi cu caracter politic;
E. Cheltuieli pentru presă şi propaganda;
F. cheltuieli de deplasare în ţară şi străinătate;
G. Cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;
H. Cheltuieli pentru campania electorală;
I. Investiţii de bunuri mobile şi imobile.

Art. 114
1. Membrii P.E.R., au obligaţia să plătească o cotizaţie lunară, cuantumul acesteia fiind stabilit de Biroul Permanent Naţional în prima şedinţă.
2. Preşedintele P.E.R., poate dispune efectuarea de cheltuieli curente şi poate dispune, într-un an calendaristic, de până la 5% din fondurile Partidului pentru alte cheltuieli prevăzute de Statut sau în Bugetul de Venituri şi cheltuieli.
3. Preşedintele PER aproba deschiderea de conturi bancare pentru fiecare organizaţie de partid.

Art. 115
Membrii P.E.R. aflaţi în situaţie excepţională pot solicita scutirea de la plata cotizaţiei. Cererea de scutire se formulează în scris şi este supusă aprobării B.Ex a organizaţiei locale.
Art. 116
1. Filialele Partidului pot iniţia şi întreprinde activităţi lucrative în interesul şi folosul Partidului, în conformitate cu prevederile legale.
2. Biroul Executiv Naţional poate aproba înfiinţarea de asociaţii sau fundaţii pentru realizarea obiectivelor Partidului.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE
Art. 117
1. Delegaţii Partidului la Biroul Electoral Central vor fi stabiliţi de Biroul Permanent Naţional.
2. Delegaţii Partidului la Birourile Electorale Judeţene sau de Sector vor fi stabiliţi de Birourile Permanente Judeţene sau de Sector.
3. Delegaţii Partidului la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti vor fi stabiliţi de Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti.
Art. 118
În cazul participării la alegeri pe liste comune cu alte formaţiuni, prevederile din prezentul capitol vor fi în conformitate cu decizia Biroului Permanent Naţional.
Art. 119
Congresul Partidului este singurul abilitat să hotărască asupra dizolvării Partidului.
Art. 120
1. Desemnarea candidatului Partidului pentru alegerile prezidenţiale se face de către Biroul Permanent Naţional, prin vot.
2. În cazul în care P.E.R. nu are candidat propriu, atunci Biroul Permanent Naţional poate hotărî
Susţinerea unui candidat independent sau al altui partid.
Art. 121
1. Membrii P.E.R., nu pot face declaraţii publice împotriva prevederilor Statutului, Programului Politic sau hotărârilor adoptate de forurile de conducere ale Partidului.
2. Aceste declaraţii constituie abateri disciplinare grave, care vor fi analizate de Comisia de etică, disciplina şi arbitraj şi se vor sancţiona conform Statutului.
Art. 122
Acest statut a fost adoptat în conformitate cu Legea partidelor politice şi cu legislaţia românească în vigoare.

 

Pentru a descarca Statutul in format printabil PDF va rugam accesati sectiunea Media/Downloads a site-ului nostru, sau CLICK AICI